2016-10-04

Informacje

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZAODRZE" w Opolu

Rejestracja ogólna tel. 77 47-44-692

Rejestracja dziecięca tel. 77 47-43-087

Administracja tel. 77 45-73-338


1. STATUS PRAWNY:

 • Organem założycielskim SP ZOZ "Zaodrze" jest Rada Miasta Opola.
 • Uchwała Zarządu Miasta Opola Nr XIV/211/99 w sprawie utworzenia SP ZOZ "Zaodrze"
 • Wpis do Sądu Rejonowego w Opolu Nr 0000008305.
 • Wpis do Rejestru Wojewody - księga rejestrowa Nr 000000009683
 • Państwowa jednostka organizacyjna Nr 28 wg Krajowego Rejestru Urzędu Podmiotów Gospodarki Narodowej.


2. ORGANIZACJA:

1. Poradnie:

 • Poradnia ogólna lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia dziecięca lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia ginekologiczno- położnicza
 • Poradnia proktologii
 • Poradnia Medycyny Pracy
 • Poradnia Medycyny Sportowej

2. Dział diagnostyki laboratoryjnej
3. Gabinet zabiegowy
4. Pracownia ultrasonograficzna,
5. Pracownia elektrokardiologiczna.
6. gabinet pielęgniarki środowiskowej
7. pion odministracyjny, w skład którego wchodą samodzielne stanowiska pracy, które odpowiadają za obsługę gospodarczą, administracyjną i finansową.

 

3. PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE:


1. Udzielanie świadczeń medycznych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, leczenie, diagnostyka chorych w ramach porad ambulatoryjnych i wizyt domowych, profilaktyka i promocja zdrowia, Szczegółowy zakres i charakter całości działań uwzględnia statut SP ZOZ "Zaodrze" zatwierdzony przez Radę Miasta Opola Uchwałą  XXVII/410/212


2. SP ZOZ "Zaodrze" może prowadzić działalność gospodarczą polegającą na:

 • - Podnajmowaniu wolnych powierzchni, oraz wyposażenia, osobom drugim, za zgodą organu założycielskiego.
 • - Udzielania świadczeń zdrowotnych osobom nieuprawnionym.
 • - Zawierać umowy cywilno-prawne na wykonanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej
 • - Prowadzić działalność w zakresie sprzedaży usług ponad standardowych nie zakontraktowanych w umowie z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • - Prezydent Miasta Opola może nałożyć na SP ZOZ "Zaodrze" dodatkowe zadania, jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby systemu opieki zdrowotnej, w przypadku klęski żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych .

 

4. ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE W SP ZOZ "ZAODRZE" I ICH KOMPETENCJE:

Organami zakładu są:
1. Rada Społeczna -
 powołana Uchwałą Nr VIII/106/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2015r . Jest organem inicjującym, opiniodawczym i doradczym w sprawach funkcjonowania SP ZOZ "Zaodrze"
Rada Społeczna wskładzie:
Przwodniczący: Przemysław Zych - przedstawiciel Prezydenta Miasta Opola
Członkowie:

 • Magdalena  Kalicka - przedstawiciel  Wojewody Opolskiego
 • Elżbieta Adamska-Wedler - przedstawiciel wybrany przez Radę Miasta Opola
 • Sławomir Batko - przedstawiciel wybrany przez Radę Miasta Opola
 • Alfred Czarnik,- przedstawicie wybrany przez Radę Miasta Opola   
 • Eugieniusz Krzaczkowski.- przedstawiciel wybrany przez Radę Miasta Opola


2. Dyrektor Urszula Żuk-Sosnowska - sprawująca funkcję od 1stycznia 2000r na podstawie umowy o pracę.

 

 • Kieruje zakładem, reprezentuje go na zewnątrz
 • Wykonuje swoje obowiązki w ramach stosunku pracy wynikające z umowy o pracę
 • Nawiązanie stosunku pracy z dyrektorem dokonuje Prezydent Miasta Opola.
 • Dyrektor zarządza zakładem przy pomocy:

A/ zastępcy dyrektora i głównego księgowego
B/ przełożonej pielęgniarek

 

5.STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA:

 

 • Uchwała Nr XIX/306/99 Rady Miasta Opola w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej na najem majątku trwałego.
 • Sąd Rejonowy w Opolu VI Wydział Ksiąg Wieczystych - KW- Nr 39213- obejmuje działkę Nr 111 mapa 41 położoną w Opolu ul. Licealna 18 stanowiącą podwórze i zabudowania, obszar 0,1583 ha własność Gminy Opole - w nieodpłatne i nieograniczone w czasie prawo użytkowania na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
 • Akt notarialny Rep-A nr 411/2001 - prawo nieodpłatnego użytkowania nieruchomości zabudowanej położonej w Opolu przy ul. Licealnej 18 na czas nieokreślony.
 • Uchwała Nr XXXIV/526/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2012r w sprawiezmian statutu Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze'' w Opolu

 

6. STAN PRZYJMOWANIA SPRAW, KOLEJNOŚĆ ICH ZAŁATWIANIA LUB ROZSTRZYGANIA:

 SP ZOZ "Zaodrze" w Opolu udziela świadczeń zdrowotnych przysługujących osobom ubezpieczonym zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2003r o powszechnym   ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia , na zasadach określonych w umowach z dysponentem środków finansowych tj. Opolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Świadczenia zdrowotne związane z ciążą, porodem i połogiem oraz świadczenia udzielane dzieciom do 18 r życia są bezpłatne- niezależnie od tego czy osoby które z tych świadczeń korzystają są ubezpieczone czy nie ( art. 197 ust.2 pkt.1 i 2 ustawy o NFZ) SP ZOZ "Zaodrze" w Opolu zgodnie z art. 121 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ  nie może odmówić udzielania świadczenia zdrowotnego zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, każdej osobie zgłaszającej się , gdy potrzebuje ona natychmiastowej pomocy ze względu na stan zagrożenia życia lub zdrowia.

Świadczenia z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej w przypadku Por. K udzielane są bez skierowania lekarza POZ.

 

Zasady przyjmowania pacjentów w Poradniach : Ogólna, Dziecięca

 

Godziny Pracy:      od 8:00 do 18:00 w dni powszednie
Sposób rejestracji : telefonicznie i na miejscu- bezpośrednio w rejestracji
Zasady przyjmowania: bez skierowania, w dniu zgłoszenia wg kolejności zgłaszania się do lekarza lub na wyznaczoną godzinę.
Wizyty domowe: zgłoszenia telefoniczne lub bezpośrednio w dni powszednie do godz. 13:00 po uzgodnieniu z lekarzem  dyżurującym. U osób obłożnie i   przewlekle chorych  zgłoszenia wizyt domowych można dokonać także za pośrednictwem pielęgniarek środowiskowych.
W dni powszednie w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego , oraz w dni wolne od pracy i świąteczne w godzinach od 8:00 do 8:00 dnia następnego  pacjentci przyjmowani są w :
NZOZ OPTIMA  MEDYCYNA SA  ul. Krakowska 44  tel. 77 88 72 125

 

Zasady przyjmowania pacjentów w Poradni ,,K''


Godziny pracy od poniedziałku do piątku od 7:30 do 11:30 , dodatkowo w  wtorki   i czwartki od 14:00 do 18:00
Sposób rejestracji -  telefonicznie lub na miejscu bezpośrednio w poradni K
Zasady przyjmowania- bez skierowania w dniu zgłoszenia

 

Zasady przyjmowania  pacjentów w Poradni Proktologii i Gastroenterologii


Godziny Pracy - codziennie od 7:30 do 12:30 ponadto , w wtorki i środy  od 15,00do 18:00
Zasady przyjmowania  na podstawie skierowania lakarza POZ , oraz w ramach kontynuajcji leczenia w trybie pilnym.

 

Zasady przyjmowania w Poradni Medycyny Pracy


Godziny Pracy - poniedziałek od godz. 15:00 do 18:00
Sposób rejestracji - telefonicznie - tel. 77 474 46 72

Zasady  przyjmowania  w Poradni   Medycyny  Sportowej 

 Godziny  Pracy  -  wtorek  od  godz. 14:00 do  18:00, środa  od  8:00  do  12:00, czwartek  od  11:00  do  15:00

Skierowanie  do  lekarza  sportowego od  lekarza  POZ.

Sposób  rejestracji - telefonicznie - tel.77 464 71 31

 

Zasady przyjmowania w pracowni diagnostyki labolatoryjnej


Godziny Pracy: codziennie w dni powszednia od 7:45 do 9:30
Zasady przyjmowania: na podstawie skierowania
Wydawanie wyników badań : codziennie od 8:00 do 18:00
Uwaga:  W laboratorium wykonywane są również badania podstawowe i biochemiczne na życzenie pacjenta ( bez skierowania), i od lekarzy prywatnie praktykujących odpłatnie zgodnie z obowiązującym cennikiem SP ZOZ "Zaodrze" w Opolu.

 

Zasady przyjmowania pacjentów w Pracowni USG


Godziny Pracy: wtorek od 8:00 do 11:00, środa  od 8:00 do 11:00, czwartek od 8:00 do 11:00, piątek  od 8:00 do 11:00
Sposób rejestracji: bezpośrednio lub telefonicznie- zapisy na terminy w rejestracji  ogólnej.
Zasady przyjmowania: skierowanie od lekarza POZ.
Czas oczekiwania  na badanie do 14 dni ( w nagłych przypadkach natychmiast w godz. od 8:00 do 18:00)

 

Zasady przyjmowania pacjentów w pracowni EKG:


Godziny Pracy: codziennie od 8:00 do 18:00
Sposób rejestracji- bezpośrednio
Zasady Przyjmowania: skierowanie od lekarza p. o. z.
Czas oczekiwania  na wynik około 15 minut. Opis EKG w dniu wizyty do lekarza.

 

Zasady przyjmowania pacjentów w gabinecie zabiegowym:


Godziny Pracy: codziennie od 8:00 do 18 :00
Zasady Przyjmowania:  zabiegi wykonywane są na zlecenie lekarza,   odbywają się na bieżąco. Zabiegi zlecane przez lekarzy specjalistów wykonywane są  bezpłatnie. Tut. zakład kosztami  zabiegów obciąża zleceniodawcę (fakturaVat).

 

Zasady przyjmowania pacjentów przez pielęgniarki środowiskowe:


 Godziny Pracy: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00
 Zasady realizacji świadczeń: na zlecenie lekarza p. o. z.  , z własnej   inicjatywy po leczeniu szpitalnym, zgłoszonym przez rodzinę pacjenta.
 Świadczenia wykonywane są na bieżąco. W celu zapewnienia pełnej diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania medycznego SP ZOZ "Zaodrze" współdziała z innymi zakładami opieki zdrowotnej na zasadzie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych.  Umowy podpisano w   zakresie:
 1.   Usług transportu sanitarnego
 2.   Wykonywania badań diagnostycznych: USG, cytologii, oznaczenia grupy krwi, Rtg
 3.  Realizowane są programy profilaktyczne w ramach zawieranych umów z NFZ oraz w ramach umów zawartch  z gminą Opole ( Miastem Opole).

Zasady wykonywania świadczeń zdrowotnych określa Regulamin Porządkowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  "Zaodrze". Skargi i wnioski dotyczące udzielania świadczeń są przyjmowane  przez Dyrektora zakładu we wtorki od 13:00 do 15:00. Ponadto w rejestracji ogólnej tut. zakładu znajduje się książka skarg i wniosków, która winna być udostępniona na życzenie pacjenta.
Pacjent ma również możliwość składania uwag, wniosków i zażaleń do   Opolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia oraz do organu   założycielskiego zakładu tj. Rady Miasta Opola

 

7. INFORMACJA O STANIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

 SP ZOZ "Zaodrze" – Państwowa Jednostka Organizacyjna Nr 28 ( wg Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej), której organem założycielskim Jest Rada Miasta Opola.
 Działa na podstawie:

 

 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej  (Dz. U. Nr 112 poz.654 z późniejszymi  zmianami),
 2. Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr13 z 1996r poz .74 z późniejszymi zmianami),
 3. Statutu SP ZOZ  zatwierdzonego uchwałą Nr XXVII/410/12 Rady Miasta Opola z dnia 31 maja 2011r.,
 4. Regulaminów wewnętrznych,
 5. Regulaminu Organizacyjnego.

 
   Gospodarka finansowa SP ZOZ "Zaodrze" w Opolu prowadzona jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności zobowiązania na zasadach określonych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej.

 

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się